Tôi có thể bảo lưu khóa học này không? - Trang Chi Here

Tôi có thể bảo lưu khóa học này không?

Được. Vì lý do bất khả kháng bạn không thể theo được lớp, bạn được bảo lưu khóa học. Khi thu xếp được thời gian để học tiếp, bạn sẽ học cùng với lớp gần nhất.

Liên hệ công việc

Mọi bài viết trên website này đều thuộc bản quyền của Trang Chi Here. Vui lòng không copy, không edit, không re-up trên các kênh khác dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!